Sprawdź naszą ofertę w kategorii

GEOINŻYNIERIA

Przedsiębiorstwo Budowlano Melioracyjne Tolos jest jednym z krajowych liderów w dziedzinie geoniżynierii – usług geotechnicznych. Podstawą naszej działalności jest zabezpieczenie głębokich wykopów realizowanych poprzez pogrążanie grodzic stalowych, kształtowników stalowych oraz wykonywanie ścianek berlińskich w różnych technologiach. 

 

scianki szczelne - tolos 1

Grodzice stalowe / ścianki szczelne swoje zastosowanie mają przede wszystkim jako konstrukcje tymczasowe i stałe, których zadaniem jest zabezpieczanie przed osunięciem mas ziemnych.

 

ZASTOSOWANIE.
Poniżej przedstawiono możliwości wykorzystania ścianek szczelnych:

Grodzice stalowe – Konstrukcje tymczasowe

– dzięki łatwości w pogrążaniu ścianek stosuje się je z powodzeniem jako tymczasowe zabezpieczenie głębokich wykopów. Stworzenie takiej obudowy w praktyce umożliwia bezpieczne wykonanie m.in. głęboko posadowionych fundamentów (np. budynków, filarów mostowych, pompowni), komór startowych i odbiorczych wykonywanych przy budowie np. rurociągów w technologii mikrotunelingu. Kolejnym przykładem zastosowania tymczasowych obudów wykonanych ze ścianek szczelnych mogą być budowy na terenach silnie nawodnionych, w których występuje konieczność tymczasowego zabezpieczenia nawet płytkiego wykopu przed przedostaniem się na jego obszar wysoko zalegających wód gruntowych. W zalewności od głębokości wykopu oraz warunków geotechnicznych ścianki z grodzic stalowych mogą pracować wspornikowo lub dla zapewnienia ich stateczności stosuje się kotwy gruntowe lub rozparcia bądź podparcia stalowe. W wyżej wymienionych przypadkach ścianki szczelne zostają wyciągnięte, oraz mogą być wykorzystane w kolejnych procesach budowlanych.

Grodzice stalowe – Konstrukcje stałe

– ścianki szczelne mają również zastosowanie w stałych konstrukcjach inżynierskich. Grodzice wykorzystywane mogą być wówczas, jako stałe konstrukcje ścian oporowych wspornikowych, konstrukcje ścian oporowych kotwione w gruncie, konstrukcje stałych ścian tuneli czy przyczółki mostowe w mostach kolejowych lub drogowych, a tak, że w konstrukcjach spełniających funkcje ochronne (np. falochrony). Kolejnym obszarem zastosowania ścianek szczelnych stałych jest budownictwo podziemne, ze względu na konieczność sytuowania parkingów lub garaży podziemnych na terenach zurbanizowanych miast, gdzie wysokie ceny gruntu oraz ograniczenia przestrzenne wymuszają na projektantach i wykonawcach zwiększenie ilości kondygnacji podziemnych. Ścianki szczelne w takim przypadku
stanowią część konstrukcyjną budynku, tworząc ściany podziemne obiektu. Ponadto, wykonanie takiej konstrukcji nie ogranicza przestrzeni
publicznej w bezpośrednim sąsiedztwie budowy.

W zakresie ochrony przeciwpowodziowej zastosowanie ścian z grodzic stalowych jest jednym z najbezpieczniejszych i ekonomicznych rozwiązań. Dla budowy i umocnień wałów ochronnych oraz prowadzenia kanałów mogą one stanowić optymalne rozwiązanie. Dla takich sytuacji, sprawdzony w praktyce jest ich wysoki współczynnik
szczelności. W takim przypadku muszą być podporządkowane wszelkiego rodzaju obciążeniom.

Korzyści z zastosowania grodzic to m.in. uszczelnienie i stabilizacja dla nowo wykonywanych oraz istniejących wałów przeciwpowodziowych.

 

METODY POGRĄŻENIA.
Istnieją dwa sposoby pogrążenia grodzic stalowych, które oferuje nasza firma:

Grodzice – Metoda wibracyjna

– tradycyjna metoda pogrążania grodzic za pomocą wibromłota hydraulicznego zawieszonego na dźwigu lub koparce. Obecna technologia wysokich, zmiennych częstotliwości wibromłotów pozwala na uzyskanie minimalnych drgań przy bardzo wysokiej sile uderzenia (nawet 2000kN). Daje to możliwość wykorzystania wibromłotów na terenach zurbanizowanych, poza tym dzisiejsze firmy wykonawcze często oferują tzw. monitoring drgań istniejących obiektów będących w strefie oddziaływania. Niemniej jednak są przypadki gdzie zastosowanie tradycyjnej metody wibracyjnej jest niemożliwe np. pogrążanie grodzic w sąsiedztwie bliskiej zabudowy w gruntach sypkich mających tendencje do zagęszczania się.

Grodzice – Metoda statyczna

– metoda wciskania grodzic. Podczas pogrążania grodzic nie wywołuje żadnych drgań, umożliwia to instalacje ścianek w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów. Poza tym, metoda ta jest cichsza, mniej ingeruje w środowisko naturalne. Często w celu pogrążenia grodzicy na wymaganą rzędną występuje konieczność modyfikacji gruntu np. poprzez popłukiwanie wodą lub wstępne podwiercanie.

scianki szczelne - tolos 2  scianki szczelne - tolos 3  scianki szczelne - tolos 4

 

  

JET GROUTING – TECHNOLOGIA.

Proces formowania palisady lub kolumn w technologii iniekcji strumieniowej – jet grouting polega na mieszaniu gruntu z zaczynem, który tłoczony jest pod wysokim ciśnieniem poprzez żerdź wiertniczo – iniekcyjną. Na skutek procesu iniekcji strumieniowej w obrębie oddziaływania strumienia, grunty są umocnione –
scementowane, a powstała w ten sposób palisada cementowo – gruntowa cechuje się znaczną trwałością. Innym sposobem wykonania palisady, może być wytworzenie jej na bazie zaczynu cementowo – bentonitowego, dzięki któremu uzyskamy tworzywo cementowo gruntowe o zwiększonych właściwościach przeciw filtracyjnych. 

JET GROUTING – ZASTOSOWANIE.

Powyższa metoda swoje zastosowanie odnajduje głównie podczas:

 • wykonywania zabezpieczenia ścian głębokich wykopów wodoszczelnymi palisadami,
 • uszczelniania i wzmacniania wałów przeciwpowodziowych,
 • umacniania gruntu pod nasypy kolejowe czy drogowe,
 • uszczelniania ścian szczelinowych, palisad oraz innych fragmentów obudowy,
 • wzmocnienia posadowienia fundamentów nowo wznoszonych budynków, podczas ich rozbudowy lub ze względu na zmianę ich funkcji użytkowej,
 • wzmocnienia fundamentów obiektów mostowych,
 • wykonywanie robót palowych pod wszelkiego rodzaju obiekty budowlane

Zastosowanie tej technologii umożliwia przede wszystkim wzmacnianie wszelkich rodzajów gruntu ( namuły, nasypy, tereny, na których występują stare
fundamenty, gruz) oraz wzmacnianie istniejących już fundamentów i obiektów wykonanych z płyt żelbetowych bez potrzeby ich demontażu.

Wykonanie palisady tą metodą możliwe jest do wykonania w gruntach silnie nawodnionych. Co ważne, zastosowanie tej technologii nie wywołuje drgań podłoża, dzięki temu realizacja może być przeprowadzona w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zabudowy.

Metodę tą charakteryzuje również, bardzo duże tempo wykonywania prac. Ze względu na wydostający się podczas iniekcji z otworu wiertniczego na powierzchnię upłynniony grunt zawierający cement, konieczne jest usunięcie go z placu robót, co może stać się wadą stosowania tej technologii. Przed wykonaniem robót należy wykonać próbne obciążenie statyczne, które potwierdzą skuteczność wykonania takiego zabezpieczenia.

Pale FDP - Tolos 2  Pale FDP - Tolos 3

Pale/kolumny pojawiające się pod różnymi nazwami handlowymi. Ich zasada wykonania jednak jest stała niezależnie od nazwy. Proces formowania zbliżony jest do pali w technologii CFA i prezentuje się następująco:

1) Odwiert świdrem na projektowaną głębokość. Dzięki specjalnej konstrukcji głowicy świdra przeprowadzane są 3 procesy, wiercenie, przemieszczanie i rozpychanie gruntu na boku oraz utrwalanie pobocznicy. Dostępne są średnice od φ300mm do φ600.

2) Podciąganie świdra z jednoczesnym formowaniem trzonu pala poprzez tłoczenie mieszanki betonowej. Mieszanka betonowa do czasu związania zapewnia stabilność ścian odwiertu.

3) Bezpośrednio po zabetonowaniu wprowadza się zbrojenie do mieszanki betonowej. Zbrojenie mogą stanowić kształtowniki stalowe, ale również ewentualnie zbrojenie koszowe. Zwykle zbrojenie nie jest doprowadzane do podstawy pala.

 

Zastosowanie pali/kolumn przemieszczeniowych:

– Wzmocnienie podłoża.

– Posadowienie nasypów w budownictwie komunikacyjnym.

– Posadowienie budynków.

– Posadowienie obiektów inżynierskich (mosty, przepusty).

– Posadowienie obiektów przemysłowych i instalacji przemysłowych.

 

Zalety pali/kolumn przemieszczeniowych:

– Wszechstronna technologia, nadaje się do gruntów spoistych i niespoistych (choć efekt wzmocnienia jest bardziej wyraźny w gruntach niespoistych). Możliwe jest nawet „przejście” przez przewarstwienia kamieniste.

– Wykazują duże sztywności/nośności dzięki przemieszczeniu gruntu podczas wiercenia.

– Szybkie tempo prac i duża wydajność.

– Technologia bezudarowa.

– Znikoma ilość urobku w porównaniu do pali wierconych.

 

Wady pali/kolumn przemieszczeniowych:

– Pale generalnie nie nadają się w przypadkach gruntów organicznych o dużej miąższości.

– W przypadku skały twardej nie ma możliwości wykonania odwiertu.

– W bardzo szczególnych przypadkach może być problem z pogrążeniem zbrojenia. Należy zwrócić szczególną uwagę na parametry mieszanki betonowej.

– W przypadku skupienia dużej ilości pali na małym obszarze może dojść do zjawiska rozluźnienia zagęszczonych gruntów niespoistych.

– Praktycznie nie ma możliwości wykonania pali odchylonych od pionu. W przypadku kolumn istnieje taka teoretyczna możliwość.

 

Jakość:

– Odpowiednią jakość wykonania zapewniają procesy produkcyjne zorganizowane i wykonywane według zaleceń normy PN-EN 12699 oraz doświadczona kadra.

 

Pale CFA 3 Pale CFA

To pale wykonywane bez rur osłonowych formowane za pomocą tylko świdra ciągłego. Ich wykonanie składa się z kilku etapów:

1) Odwiert świdrem ciągłym na projektowaną głębokość. W trakcie tego procesu następuje częściowe rozpychanie gruntu wzdłuż pobocznicy, a częściowe wyniesienie na powierzchnię po płatach świdra. Na tym etapie niezwykle istotne jest doświadczenie wykonawcy, ponieważ w trakcie wiercenia można łatwo doprowadzić do rozluźnienia gruntu wzdłuż pobocznicy.

2) Podciąganie świdra z jednoczesnym formowaniem trzonu pala poprzez tłoczenie mieszanki betonowej. Mieszanka betonowa do czasu związania zapewnia stabilność ścian odwiertu.

3) Bezpośrednio po zabetonowaniu wprowadza się zbrojenie do mieszanki betonowej. Zbrojenie mogą stanowić kształtowniki stalowe lub zbrojenie koszowe. Zwykle zbrojenie nie jest doprowadzane do podstawy pala.

 

Zastosowanie pali CFA:

– Posadowienie budynków.

– Posadowienie obiektów inżynierskich (mosty, przepusty, konstrukcje oporowe).

– Posadowienie obiektów przemysłowych i instalacji przemysłowych.

– Posadowienie konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznych i sieci telekomunikacyjnych.

– Zabezpieczenie wykopów.

– Wzmocnienie podłoża w przypadku braku zbrojenia.

 

Zalety pali CFA:

– Technologia dostępna w wielu średnicach od φ400mm do nawet φ1200mm. Maksymalna długość to nawet 20-24m

– Wszechstronna technologia, nadaje się do gruntów spoistych i niespoistych.

– Wykazują duże nośności dzięki częściowemu przemieszczeniu gruntu podczas wiercenia, nawet do kilku MN.

– Szybkie tempo prac.

– Mniej urobku w porównaniu z palami w pełni wierconymi.

– Znikome drgania podłoża. Technologia bezudarowa.

– Możliwe jest wykonanie palisad przy użyciu pali CFA. Nie będą to jednak palisady sieczne, ale styczne.

– Możliwe jest wykonywanie wzmocnienia podłoża w postaci kolumn betonowych za pomocą technologii.

 

Wady pali CFA:

– Pale generalnie nie nadają się w przypadkach gruntów organicznych o dużej miąższości.

– W przypadku skały twardej nie ma możliwości wykonania odwiertu.

– W bardzo szczególnych przypadkach może być problem z pogrążeniem zbrojenia. Należy zwrócić szczególną uwagę na parametry mieszanki betonowej.

– Praktycznie nie ma możliwości wykonania pali odchylonych od pionu. W przypadku kolumn istnieje taka teoretyczna możliwość.

 

Jakość:

– Odpowiednią jakość wykonania zapewniają procesy produkcyjne zorganizowane i wykonywane według zaleceń normy PN-EN 1536 oraz doświadczona kadra.

 

pale wielkosrednicowe - tolos 1   pale wielkosrednicowe - tolos 2

PALE WIERCONE W RURZE OBSADOWEJ

Pale wielkośrednicowe znane z krajowych doświadczeń już od kilkudziesięciu lat. Proces wykonawstwa prezentuje się w następujący sposób:

1) Pogrążenie systemowej segmentowej rury o średnicach z zakresu φ600mm do φ1800 za pomocą stołu wiertniczego lub głowicy pokrętnej.

2) Wiercenie w osłonie rurowej za pomocą świdrów talerzowych, świdrów do skał oraz wybieraków kubłowych lub dłutowych. Narzędzie wiercące nie wyprzedza osłony rurowej. Wyjątkiem od tej reguły są zwarte grunty spoiste. W etapie wiercenia może wystąpić potrzeba balastowania istniejącego ciśnienia wody gruntowej.

3) Po osiągnięciu rzędnej projektowanej podstawy pala za pomocą kombinacji etapu 1 i 2 następuje oczyszczenie dna odwiertu, montaż zbrojenia i betonowanie grawitacyjne rurą wlewową tzw kontraktor.

 

Zastosowanie pali wierconych w rurze obsadowej:

– Posadowienie obiektów inżynierskich (mosty, przepusty, konstrukcje oporowe).

– Posadowienie obiektów przemysłowych i instalacji przemysłowych.

– Posadowienie konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznych i sieci telekomunikacyjnych zwłaszcza wielokątnych powłok stalowych tzw. monopoli.

– Tymczasowe zabezpieczenie wykopów  oraz stałe obudowy głębokich wykopów.

– Zabezpieczenia osuwisk.

– Pale o znacznych długościach.

– Przewierty przez skały, beton.

– Studnie odwodnieniowe lub czerpne.

 

Zalety pali wierconych:

– Wszechstronna technologia, nadaje się do gruntów spoistych i niespoistych.

– Wysokie nośności i sztywności osiowe i poprzeczne pali.

– Możliwość weryfikacji warunków gruntowych podczas robót palowych.

– Możliwość przewiertu przez skały oraz beton.

– Możliwość wykonania pali odchylonych od pionu.

– Możliwość wykonania poszerzenia podstawy.

– Możliwość doprężenia iniekcyjnego podstawy.

– Technologia bezudarowa.

 

Wady pali/kolumn przemieszczeniowych:

– Mniejsza wydajność w porównaniu z palami CFA

– Duża ilość urobku w porównaniu z palami przemieszczeniowymi.

– Spore zaangażowanie sprzętu do wykonania palowania.

 

 

Jakość:

– Odpowiednią jakość wykonania zapewniają procesy produkcyjne zorganizowane i wykonywane według zaleceń normy PN-EN 12699 oraz doświadczona kadra.

 scianki berlinskie - tolos 2   

Ścianki berlińska stanowi zabezpieczenie głębokich wykopów.

TRZY TECHNOLOGIE ŚCIANEK BERLIŃSKICH.

Ściankę berlińską wykonuje się w trzech technologiach.

 • Pierwsza z nich polega na wykonaniu pali wierconych np. CFA w danych odstępach, a następnie w trakcie realizacji wykopu następuje montaż opinki drewnianej (najczęściej kantówki 20cmx20cm).
 • Druga technologia dużo bardziej popularna i łatwiejsza w realizacji polega na pogrążaniu kształtowników stalowych np. HEB 300 w danych odległościach, a kolejny etap wykonawstwa wygląda tak samo jak w technologii opisanej wyżej.
 • Ostatnia technologia polega na wykonaniu obliczonej długości odwiertu, montażu kształtownika stalowego w otworze, a następnie zabetonowaniu go do poziomu posadowienia
  projektowanego budynku.

Warunkiem zastosowanie tej technologii jest konieczność występowania gruntów spoistych.

ŚCIANKI BERLIŃSKIE – WADY.

Wadą ścianki berlińskiej jest jej nieszczelność, w związku z tym warunkiem zastosowania tej metody zabezpieczenia jest zaleganie wody gruntowej poniżej posadowienia projektowanego budynku.

 

ŚCIANKI BERLIŃSKIE – ZALETY.

Głównymi zaletami ścianki berlińskiej jest niski koszt ich wykonania, łatwość realizacji oraz możliwość obudowy wykopu na terenach zurbanizowanych.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami, zapoznania się z naszymi realizacjami oraz przesłania zapytania ofertowego. Z przyjemnością podzielimy się z Państwem naszym ogromnym doświadczenie oraz fachowym doradztwem w zakresie ścianek berlińskich oraz innych rozwiązań i technologii oferowanych przez naszą firmę.

scianki berlinskie - tolos 1  scianki berlinskie - tolos 3

Ściany szczelinowe to konstrukcja żelbetowa formowana w gruncie w szczelinie zabezpieczonej zawiesiną bentonitową. Oferujemy wykonanie ścian o szerokości do 800 mm. Ściany szczelinowe spełniają najczęściej funkcję konstrukcji, która zabezpiecza głęboki wykop fundamentowy, jednakże również może stanowić konstrukcje ścian tunelu. więcej…

GEOINŻYNIERIA Z TOLOS

Dlaczego warto nas wybrać?

Dokładamy wszelkich starań aby jak najlepiej dopasować zasoby sprzętowe oraz osobowe do realizowanych dla naszych Klientów projektów. 

Dedykowany Zespół
Sprawdzony Partner
Globalne Know-How
Z użyciem innowacji
POWIĄZANE PROJEKTY

Nasze realizacje w tej kategorii