POLITYKA PRYWATNOŚCI / RODO

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Budowlano-Melioracyjne „TOLOS” Piotr Walczak i Wspólnicy Spółka Komandytowa, szanując prawo do prywatności, gwarantują swoim Klientom i wszystkim innym osobom i podmiotom współpracującym prawa wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.

Dane osobowe, przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej,
w tym Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

W związku z powyższym spełniając prawny obowiązek, jaki ciąży na Administratorze Danych Osobowych, pragniemy poinformować Państwa o warunkach i zasadach przetwarzania danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Melioracyjne „TOLOS” Piotr Walczak i Wspólnicy Spółka, przysługujących Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych prawach.

W związku z wprowadzeniem w spółce Polityki ochrony danych osobowych oraz na mocy art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25.05.2018r. wprowadzamy następujące warunki, tryby
i zasady przetwarzania danych osobowych:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Melioracyjne „TOLOS” Piotr Walczak i Wspólnicy Spółka Komandytowa przy ul. Kleszczowskiej 28, 44-240 Żory.
  2. Każda osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy zwracający się w sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych może się kontaktować z Administratorem Danych Osobowych. Kontakt
   z Administratorem zapewniony jest poprzez wysłanie pisma na adres ul. Kleszczowska 28,
   44-240 Żory lub e-mail: tolos@tolos.pl z dopiskiem ”Dane Osobowe Sp.K.”.
  3. Powierzone przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
   czyli w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych.
  4. Administrator Danych Osobowych będzie przetwarzał lub przetwarza Państwa dane osobowe tylko i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów umownych, biznesowych, marketingowych, reklamacyjnych lub wynikających z innych szczególnych warunków współpracy.
  5. Wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest dla Administratora Danych Osobowych do realizacji następujących celów szczegółowych:
  • przesyłanie ofert handlowych, newsletter, reklamy usług i produktów, odpowiedzi na zapytania ofertowe, itp.;
  • zawieranie i realizacja umów handlowych, cywilno – prawnych, etc.;
  • świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług;
  • realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności zawierania umów, wystawiania i przechowywania rachunków, faktur oraz wszelkich dokumentów księgowych, jak również dla celów archiwizacyjnych;
  • ochrony praw i interesów Administratora Danych Osobowych zgodnie z przepisami prawa,
   w tym w szczególności dochodzenia roszczeń, windykacji, procesów sądowych, ochrony osób
   i mienia, bezpieczeństwa publicznego, etc.
  1. Administrator Danych Osobowych może przekazywać dane osobowe do innego administratora, podmiotom przetwarzającym lub stronie trzeciej w związku z następującymi procesami:
  • w celu realizacji zawartej umowy,
  • realizacji obowiązków przewidzianych prawem,
  • ochrony praw i interesów Administratora Danych Osobowych lub osoby/osób których dane dotyczą zgodnie z przepisami prawa w szczególności powierzone dane osobowe mogą być przekazywane jeśli zaistnieje taka konieczność lub wynika to z innych szczególnych warunków do: banków, biura prawnego, podmiotów świadczących usługi księgowe, firm windykacyjnych, Poczty Polskiej S.A., innych podmiotów świadczących usługi pocztowe i kurierskie.
  • oceniając ryzyko powierzenia przetwarzania danych osobowych podmioty, do których będą przekazywane dane osobowe są i będą zobowiązane na mocy zawartych z Administratorem Danych Osobowych umów do stosowania odpowiednich organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych wymaganych prawem.
  • powierzone Administratorowi Danych Osobowych dane osobowe mogą być przekazywane
   do organu nadzorującego, Urzędom Administracji Państwowej, organom ścigania i bezpieczeństwa publicznego, innym uprawnionym prawem podmiotom kontrolnym, zarządczym etc. lub podmiotom udzielającym świadczeń niezbędnych do realizacji celu powierzenia danych osobowych.
  1. Administrator Danych Osobowych zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, stosując przepisy prawa i zapewniając środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.
  2. Administrator Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informuje, że przysługuje Państwu prawo do:


   • dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
   • sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
   • usunięcia Pani/Pana danych osobowych – prawo do bycia zapomnianym;
   • ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
   • przenoszenia danych osobowych do innego administratora;
   • sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
   • niepodlegania profilowaniu;
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r. – „RODO”) Przedsiębiorstwo Budowlano-Melioracyjne „TOLOS” Piotr Walczak i Wspólnicy Spółka Komandytowa informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Melioracyjne „TOLOS” Piotr Walczak i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą
  przy ul. Kleszczowskiej 28, 44-240 Żory;
 2. Kontakt z Administratorem zapewniony jest poprzez wysłanie pisma na adres
  Kleszczowska 28, 44-240 Żory lub e-mail: tolos@tolos.pl z dopiskiem ”Dane Osobowe Sp.K.”.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zlecanych usług;
 4. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych są głównie art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
 5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli została udzielona) w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom,
  za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa;
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będzie Pani/Pan uczestniczył/a w postępowaniu rekrutacyjnym;
 8. Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte po 6 latach i/lub po terminie przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych;
 9. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty, którym Przedsiębiorstwo Budowlano-Melioracyjne „TOLOS” Piotr Walczak i Wspólnicy Spółka Komandytowa zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych;
 10. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) -„RODO”, Przedsiębiorstwo Budowlano-Melioracyjne „TOLOS” Piotr Walczak i Wspólnicy Spółka Komandytowa  informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Melioracyjne „TOLOS” Piotr Walczak i Wspólnicy Spółka Komandytowa
  przy ul. Kleszczowskiej 28, 44-240 Żory
 2. Kontakt z Administratorem zapewniony jest poprzez wysłanie pisma na adres
  Kleszczowska 28, 44-240 Żory lub e-mail: tolos@tolos.pl z dopiskiem ”Dane Osobowe Sp.K.”.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w wyłącznie w celu wykonywania czynności, wynikających ze stosunku pracy;
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. 2016 poz. 917);
 5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli została udzielona) w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa;
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. 2016 poz. 1666 z późn. zm.).
 8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres przez 50 lat;
 9. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty, którym Przedsiębiorstwo Budowlano-Melioracyjne „TOLOS” Piotr Walczak i Wspólnicy Spółka Komandytowa zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych;
 10. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informujemy że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) – „RODO”,  Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Melioracyjne „TOLOS” Piotr Walczak
i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Kleszczowskiej 28, 44-240 Żory.

Kontakt z Administratorem zapewniony jest poprzez wysłanie pisma na adres ul. Kleszczowska 28, 44-240 Żory lub e-mail: tolos@tolos.pl z dopiskiem ”Dane Osobowe Sp.K.”.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji. Podstawą prawną
do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy  (Dz.U. 2018 poz. 918). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy  (Dz.U. 2016 poz. 1666 z późn. zm.).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenia Pani/Pana aplikacji.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku wyrażenia zgody może Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć firmy, którym Przedsiębiorstwo Budowlano-Melioracyjne „TOLOS” Piotr Walczak i Wspólnicy Spółka Komandytowa zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych. W przypadku braku nawiązania współpracy Pani/Pana dane zostaną usunięte po 6 miesiącach.

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.)  – „RODO”, Przedsiębiorstwo Budowlano-Melioracyjne „TOLOS” Piotr Walczak i Wspólnicy Spółka Komandytowa  informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Melioracyjne „TOLOS” Piotr Walczak i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą
  przy ul. Kleszczowskiej 28, 44-240 Żory;
 2. Kontakt z Administratorem zapewniony jest poprzez wysłanie pisma na adres
  Kleszczowska 28, 44-240 Żory lub e-mail: tolos@tolos.pl z dopiskiem ”Dane Osobowe Sp.K.”;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania i realizacji umowy;
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1
  b RODO;
 5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli została udzielona) w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa;
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będzie Pani/Pan mogła/mógł podpisać umowy; nie będziemy mogli zrealizować zleconych zadań.
 8. Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte po 6 latach i/lub po terminie przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych;
 9. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO;